FUJINET SYSTEMS CHÍNH THỨC ĐƯỢC TÁI XÁC NHẬN ĐẠT CHỨNG CHỈ CMMI MATURITY LEVEL 3 LẦN 3

Ngày 12/08/2017, quy trình quản lý chất lượng của Fujinet chính thức được tái xác nhận đạt chứng chỉ CMMI Maturity Level 3 (phiên bản CMMI- Dev 1.3).

 

FUJINET SYSTEMS CHÍNH THỨC ĐƯỢC TÁI XÁC NHẬN ĐẠT CHỨNG CHỈ CMMI MATURITY LEVEL 3 LẦN 3

 

Quy trình quản lý chất lượng của Fujinet đã được đánh giá đạt CMMI Maturity Level 3 lần đầu tiên vào năm 2008 và được tái đánh giá 2 lần vào 8/2011 và 8/2014.

 

Từ khi đạt chứng chỉ, quy trình đã được áp dụng vào thực tế, liên tục cải tiến nhằm mục đích đảm bảo chất lượng các sản phẩm giao cho khách hàng. Việc xây dựng và áp dụng thành công quy trình chặt chẽ, được đánh giá đạt chuẩn quốc tế CMMI là một trong những yếu tố giúp chuẩn hoá quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, nâng cao năng lực, cơ hội cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

CMMI là chuẩn đánh giá về mức độ thuần thục trong quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghệ phần mềm (SEI) của Mỹ phát triển, gồm có 5 cấp độ trưởng thành (maturity level), trong đó cấp độ 3 nghĩa là quy trình được thiết lập và thể chế hóa cho cả tổ chức. Chứng chỉ CMMI có giá trị trên quy mô toàn cầu, xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và các dịch vụ liên quan. Mô hình CMMI là tập hợp các cách làm tốt nhất đã được áp dụng vào thực tế, giúp cho tổ chức cải tiến quy trình nhanh chóng, có hiệu quả và đạt chất lượng cao.