Ngày 24/05/2012

Nhận được chứng nhận lại về ISMS.

Ngày 15/01/2013

Thành lập Trung tâm đào tạo lập trình viên

Ngày 01/01/2014

Liên doanh với công ty Vinx của Nhật Bản để lập công ty TNHH Vinx Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. 
Nội dung công việc chủ yếu là cung cấp dịch vụ IT cho Aeon Mall tại Việt Nam.

Ngày 29/05/2014

Thành lập pháp nhân Nhật Bản – Fujinet Japan. Có trụ sở tại Chuo, Tokyo

Ngày 08/08/2014

Đạt chứng nhận CMMI Level 3 (CMMI-Dev Version 1.3)

Ngày 05/01/2015

Đạt chứng nhận ISO 27001:2013 (ISMS)

Ngày 01/09/2015

Thành lập Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS

Ngày 12/08/2017

Lấy lại chứng nhận CMMI Maturity level (CMMI-Dev ver 1.3)